Skip to main content

Starchevskaya Maria Evgenievna

Starchevskaya Maria Evgenievna

List of publications

2023
Maria Starchevskaya, Ekaterina Kamanova, Yuri Vyatkin, Tatyana Tregubchak, Tatyana Bauer, Sergei Bodnev, Ulyana Rotskaya, Olga Polenogova, Vadim Kryukov and Denis Antonets

Teaching

2021–2022
FBIS SSC VB "Vector" - URFU

Fundamentals of metagenomic analysis

NSU-URFU

Bioinformatics: analysis of metagenomic data

2020–2021
NSU-URFU

Bioinformatics: analysis of metagenomic data

Starchevskaya Maria Evgenievna

List of publications

2023
Maria Starchevskaya, Ekaterina Kamanova, Yuri Vyatkin, Tatyana Tregubchak, Tatyana Bauer, Sergei Bodnev, Ulyana Rotskaya, Olga Polenogova, Vadim Kryukov and Denis Antonets

Teaching

2021–2022
FBIS SSC VB "Vector" - URFU

Fundamentals of metagenomic analysis

NSU-URFU

Bioinformatics: analysis of metagenomic data

2020–2021
NSU-URFU

Bioinformatics: analysis of metagenomic data